fbpx

Paieška


Studijų finansavimas

Studijų stipendijos (vnf/st)

Konkursas studijų stipendijoms vyksta jau bendrojo priėmimo metu. Asmuo, siekiantis gauti studijų stipendiją, pildydamas prašymą LAMA BPO sistemoje privalo pasirinkti valstybės nefinansuojamą studijų vietą su studijų stipendija.

Aukščiausius balus turintys būsimi Vilniaus dizaino kolegijos studentai gali pretenduoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija (VNF/ST), kuri yra skirta studijų kainai apmokėti. Studijų stipendijos dydis per metus yra lygus tos programos, į kurią įstojo studentas, norminės kainos dydžiui. Jeigu aukštosios mokyklos nustatyta metinė studijų kaina yra mažesnė už norminę studijų kainą, stipendijos dydis atitinka aukštosios mokyklos nustatytos studijų kainos dydį.

Studentas, kuriam paskirta studijų stipendija iki nustatyto termino privalo pateikti elektroninį prašymą. Nepateikus prašymo iki nurodyto termino pabaigos laikoma, kad studentas studijų stipendijos atsisakė. Prašymų išmokėti studijų stipendiją teikimo terminas pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pirmojo kurso studentų – nuo rugpūčio 25 d. iki rugsėjo 20 d.

Daugiau informacijos apie studijų stipendijas rasite čia:
https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/studijust


Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarka

 

VDK stipendijos

1. VDK skatinamosios stipendijos

Vilniaus dizaino kolegijos studentai taip pat gali pretenduoti gauti skatinamąsias stipendijas. Šios stipendijos skiriamos studentams, atsižvelgiant į studijų rezultatus ir akademinius laimėjimus.

Semestro skatinamosios stipendijos skiriamos už praėjusio semestro studijų rezultatus nuolatinės studijų formos studentams, turintiems aukščiausią svertinį studijų vidurkį studijų programos atitinkamuose kursuose (po vieną studentą iš kiekvienos specialybės ir kurso) bei, be pateisinamos priežasties, praleidusiems ne daugiau kaip 10 % paskaitų. Semestro skatinamąsias stipendijas gali gauti tiek savo lėšomis studijuojantys studentai, tiek studijuojantys valstybės nefinansuojamose vietose su studijų stipendija (išskyrus studijuojančius I kurso 1 semestre). Stipendijos dydis 3 BSI ( Nuo 2022 m. 126 Eur per mėnesį).

Stipendijos skiriamos kolegijos direktoriaus įsakymu 1 kartą per semestrą. Už pavasario sem. – rugsėjo mėn., už rudens sem. – vasario mėn. Direktoriaus įsakyme nurodytiems studentams stipendijos išmokamos studijų skyriuje užpildžius prašymo formą.

2. Vienkartinės stipendijos

Vienkartinė stipendija gali būti skiriama studentams: netekusiems vieno iš tėvų; įvykus nelaimei; pasikeitus socialinei šeimos padėčiai; studentams už pasiekimus ir aktyvų dalyvavimą kultūrinėje, meninėje, studentiškoje visuomeninėje veiklose ar kitais atvejais. 


 

Socialinė stipendija

Socialines stipendijas gali gauti asmenys studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis. Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos dydis – 3,25 BSI (Nuo 2022 m. 136,5 Eur per mėnesį).

Siekiantys gauti paramą studentai iki nustatyto termino pabaigos Valstybinio studijų fondo tinklalapyje (www.vsf.lt ) privalo užpildyti elektroninę paraišką. Apie dokumentus, kuriuos reikia pateikti, studentai bus informuojami paraiškos pildymo metu, todėl turėtų atidžiai skaityti sistemos pranešimus. Socialinė stipendija skiriama vienam semestrui, todėl kiekvieno semestro pradžioje studentas turi iš naujo teikti paraišką.

Daugiau informacijos apie socialines stipendijas rasite čia:
https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/soc-stipendijos


Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas
Socialinių stipendijų skyrimo nuostatų pakeitimas

 

Valstybės remiamos paskolos studijoms

Vilniaus dizaino kolegijos studentai turi galimybę pretenduoti ir gauti valstybės remiamas paskolas.

Valstybės remiamas paskolas studentams lengvatinėmis sąlygomis teikia kredito įstaigos (bankai). Kiekvienais mokslo metais studentai gali kreiptis dėl naujos paskolos. Vilniaus dizaino kolegijos studentai gali pretenduoti į šias valstybės remiamas paskolas:

 • Studijų kainai sumokėti. Paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Paskola išmokama į aukštosios mokyklos sąskaitą. Jeigu mokslo metų pradžioje skolinamasi iš karto abiem semestrams, tai paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą, pervesti likusią paskolos dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama;
 • Gyvenimo išlaidoms. Ši paskola (iki 3360 eurų per metus) išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams – iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą;
 • Dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Ši paskola (iki 2520 eurų per metus) išmokama į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą vienu kartu. Studentai, išvykstantys studijuoti pagal mainų programas dar neprasidėjus prašymų-anketų priėmimui, turėtų įsitikinti, kad užsienyje turės visus reikalingus duomenis, saugiu būdu prisijungti prie Fondo informacinės sistemos (el. bankininkystė, el. parašas, asmens tapatybės kortelės sertifikatai). Prašymą-anketą gali pateikti tik pats studentas. Taip pat būtina įgalioti kitą asmenį tvarkyti valstybės remiamų paskolų gavimo dokumentus (įgaliojimą patvirtina notaras). Šis įgaliojimas bus reikalingas sudarant valstybės remiamos paskolos sutartį su kredito įstaiga.

Studentai, besidomintys šia galimybe, turėtų sekti Valstybinio studijų fondo informaciją.

Konkurso pradžia yra skelbiama Valstybinio studijų fondo svetainėje (www.vsf.lt) ir mūsų kolegijos studentai apie tai yra papildomai informuojami elektroniniu paštu.

Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas rasite čia:
https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos


Paskolų teikimo studentams nuostatai
Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašas

 

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimas

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų studentams, kurie visą studijų laikotarpį ar jų dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamose vietose.

Faktiškai sumokėta studijų kaina ar jos dalis, ne didesnė, kaip norminė studijų kaina, kompensuojama asmeniui pabaigus atitinkamą studijų laikotarpį:

 • pirmuosius dvejus studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pirmąją pusę studijų programos)
 • ir (arba)
 • trečiuosius studijų metų iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – pabaigus antrąją pusę studijų programos).

Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi asmuo, kuris, aukštajai mokyklai sudarant valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą, atitinka šiuos kriterijus:

 • neturi akademinių skolų;
 • studijų rezultatų vidurkis ne mažesnis už jo aukštosios mokyklos, jo studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį.

Teisės į studijų kainos kompensavimą neturi:

 • asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus;
 • asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį suteikiančias studijų programas arba pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (jie moka už antrąją ir kitas studijų programas);
 • užsieniečiai, išskyrus išeivius ir lietuvių kilmės užsieniečius, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip;
 • kitais Vyriausybės nustatytais atvejais.

Asmenis, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, fondas informuoja, išsiųsdamas pranešimą asmens elektroninio pašto adresu, kurį fondui nurodo aukštoji mokykla.

Asmuo, kuriam skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, per nurodytą terminą turi Valstybiniam studijų fondui pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją. Prašymas teikiamas elektroniniu būdu, prisijungus prie IS PARAMA. Atkreipiame dėmesį, kad tik tie asmenys, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, gali prisijungti prie IS PARAMA ir pateikti prašymą.

Daugiau informacijos apie už studijas sumokėtos kainos kompensavimą rasite:
https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/kompensavimas


Už studijas sumokėtos kainos kompensavimas atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims

Teisę į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą turi nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikęs ar bazinius karinius mokymus baigęs asmuo, kuris:

 • pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigęs studijas;
 • nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius karinius mokymus baigė po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
 • visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
 • neturi akademinių skolų;
 • studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo nuolatinės privalomos pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo datos;
 • nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius karinius mokymus baigė praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo studijų baigimo datos;
 • karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos.

Kainos dalies kompensacija gali būti skiriama tik už vienas studijas.

Kainos dalies kompensavimas skiriamas asmeniui, pabaigus atitinkamą studijų laikotarpį:

 • pirmus dvejus (ištęstinių studijų atveju – baigus pirmąją pusę studijų programos) studijų metus;
 • ir/ arba trečiuosius studijų metus iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – baigus antrąją pusę studijų programos).

Kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos, ne didesnės kaip norminė studijų kaina, išskyrus kompensaciją asmenims, priimtiems į aukštąsias mokyklas iki Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo, kurie karo tarnybą atliko studijų metu ir kuriems už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama baigus studijas. Pastariesiems kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų faktiškai per atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė tos studijų krypties (studijų programų grupės) studijų kaina, patvirtinta tais kalendoriniais metais, kuriais asmuo atliko karo tarnybą; einamaisiais kalendoriniais metais už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama studijas baigusiems per praėjusius kalendorinius metus.

Studijuojantis asmuo, atitinkantis aukščiau nurodytus kriterijus, privalo pateikti aukštajai mokyklai dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą. Aukštosios mokyklos pateikia Fondui sąrašą asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtos kainos dalį.

Asmenis, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, fondas informuoja, išsiųsdamas pranešimą asmens elektroninio pašto adresu, kurį fondui nurodo aukštoji mokykla.

Studijuojantis asmuo, gavęs pranešimą el. paštu apie jam skirtą už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, per pranešime nurodytą terminą turi Valstybiniam studijų fondui pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją. Prašymas teikiamas elektroniniu būdu, prisijungus prie IS PARAMA. Kompensacija išmokama per 10 darbo dienų nuo sąrašo asmenų, kuriems siūloma skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, patvirtinimo.

Studijas baigęs asmuo, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, privalo sekti Valstybinio studijų fondo tinklapyje skelbiamą informaciją (www.vsf.lt) ir per nurodytą terminą Valstybinį studijų fondui pateikti prašymą ir kitus reikalingus dokumentus skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją per IS PARAMA.  Kompensacija išmokama per 10 darbo dienų nuo prašymų išmokėti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, pateikimo termino pabaigos.


Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių asmenuų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuostatai

Daugiau informacijos apie už studijas sumokėtos kainos kompensavimą atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims rasite čia:
https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/kompensavimas


Parama užsienio lietuviams

Valstybės parama užsienio lietuvių studijoms teikiama du kartus per metus (rudens ir pavasario semestre) konkurso būdu. Studentai, pretenduojantys gauti paramą, privalo užsiregistruoti Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti Fondo direktoriaus nustatytos formos paraišką.

Užsienio lietuviai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą:

 • stipendiją;
 • socialinę išmoką.

Studentai gali pretenduoti į abi paramos rūšis kiekvieną semestrą.

Stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui ir išmokamos kas mėnesį iki to semestro pabaigos. Stipendijos dydis – 3,25 BSI (Nuo 2022 m. 136,5 Eur per mėnesį). per mėnesį.

Socialinė išmoka – vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur).

Studentas, norintis gauti paramą, privalo užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką.

Užsienio lietuviai, kurie kreipiasi dėl paramos pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją, arba dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis 8-12 klasėje (gimnazijos I-IV klasėje), arba jų kopijas.

Paramos skyrimo konkursą Fondas organizuoja du kartus per metus ir jo pradžią skelbia:

 • pavasario semestre – ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 15 d.;
 • rudens semestre – ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d.

Studentai, pretenduojantys gauti paramą, privalo užpildyti paraišką ir pateikti paramai skirti būtinus dokumentus šiais terminais:

 • rudens semestrui – iki rugsėjo 30 dienos;
 • pavasario semestrui – iki vasario 20 dienos.

Sprendimas skirti paramą priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paraiškų ir dokumentų paramai gauti teikimo termino pabaigos. Apie priimtą sprendimą dėl paramos skyrimo Fondas informuoja studentą per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

Daugiau informacijos:
http://vsf.lrv.lt/lt/parama-studentams-veiklos-sritys/parama-uzsienio-lietuviams-2


Valstybės paramos užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašas

VSF Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Valatkevičiūtė, tel. (8 5) 2639 158, aldona.valatkeviciute@vsf.lt


 

Skambinkite +37065045558 arba

parašykite mums

X
© Photo by A. Jandovickis