fbpx

Paieška


Vaidyba – unikali, teatro krypties studijų programa, orientuota į vizualųjį teatrą.

Vizualusis teatras – XX –XXI a. sankirtoje susiformavusi ir išryškėjusi teatro forma, jungianti dramos teatro patirtį su vaizduojamuoju menu. Vizualiniame teatre veiksmas scenoje kuriamas, jungiant aktorių vaidybą, tekstą, sceninį judesį, scenografiją, kostiumus, šviesas, muziką ir medijas į vientisą, teatrinį, nuolat besikeičiantį vaizdą. Teatrinio reginio veiksmą siekiama vystyti ne tik tradicinėmis teatrinėmis priemonėmis, bet į pagalbą pasitelkti ir vizualias inovacijas. Tokiame teatre aktoriaus veikimas scenoje išsiskiria ryškiu, specifinio paruošimo reikalaujančiu sceniniu judesiu, papildytu pantomima, akrobatika, scenos kovos menais, šokiu, žongliravimu.

Tačiau vizualiajame teatre neatsisakoma nei teksto, nei dainavimo, nei muzikavimo. Taip yra kuriama savita, vizuali, išskirtinė teatro kalba – meninė raiška, kuriai dažniausiai nereikia vertimo – ji universali, peržengianti šalių sienas, kultūrinius ir kalbinius barjerus. Kiek kitoks ir aktoriaus santykis vizualiajame teatre ir su sceniniu kostiumu, scenografija, medijomis, – tai irgi sceninio veiksmo dalyviai, savotiški aktoriaus „partneriai“, o jų įprasminimas scenoje – būtina aktorinės išraiškos dalis. Vizualiajame teatre dominuoja autorinis menas, asmeninė kūrybinė patirtis.

Programos tikslas

Vaidybos studijų programos tikslas – parengti profesionalaus vizualiojo teatro aktorius, gebančius:

 • kūrybiškai taikyti įgytas žinias bei aktorinės technikos ir sceninio veiksmo kūrimo pagrindus įvairiose scenos meno žanruose, dirbant individualiai bei kolektyve;
 • vykdyti savo srities meninės veiklos tyrimus, motyvuojančius sceninio projekto tikslingumą bei vertę;
 • išmanančius spektaklio ir parateatrinių renginių kūrimo specifiką bei gebančius vykdyti aktorines užduotis, realizuojant režisūrinį spektaklio arba renginio sumanymą;
 • bendrauti su teatralais bei kitų sričių meno specialistais, diegiant kūrybines teatrinio meno inovacijas ir gebančius priimti atsakomybę už savo profesinę kūrybinę veiklą, nuolat plėtojant savarankiško mokymosi, kritiško ir kūrybiško mąstymo bei verslumo įgūdžius.

Studijų turinys


Nuolatinė studijų forma (3 metai), 180 ECTS. Studijos vykdomos lietuvių kalba.

Nepriklausomai nuo studijų formos, reikalavimai studijų programai yra tokie patys, o įgytas kvalifikacinis laipsnis yra lygiavertis.

Programos studijų plano dalykai:

 • Bendrieji koleginiai studijų dalykai, kitos krypties studijų dalykai, papildomos praktikos: Projektų pristatymo pagrindai, Tarpkultūrinė komunikacija/ Verslumo pagrindai.
 • Studijų krypties dalykai: Vaidyba I–IV, Vaidyba ir režisūros pagrindai, Vaidyba prieš kamerą, Režisūros pagrindai, Vizualinė raiška teatre I–III, Teatro ir dramaturgijos istorija, Specialybinė užsienio kalba (anglų k.), Sceninis judesys I–IV (pantomima, akrobatika, scenos kovos menai), Muzikinė raiška I–III, Šokis I–IV, Sceninė kalba I-IV, Renginių organizavimas, Kūrybinis projektas, Baigiamasis darbas. Praktikos: Mokomoji kūrybinė praktika, Scenos projektų vadybos teorija ir praktika  (specialybinė praktika), Scenarijaus rašymo praktika, Priešdiplominė kūrybinė praktika.

Studijų rezultatai

Vaidybos studijų programoje įgyjamos žinios ir išugdomi gebėjimai grindžiami numatomais studijų programos rezultatais. Studijas baigę absolventai:

 • Išmano ir taisyklingai vartoja pagrindines teatro meno sąvokas bei terminus, žino svarbiausius Lietuvos ir pasaulio teatro reiškinius ir raidos etapus, išmano jų sociokultūrinį sąlygotumą ir sieja juos su istoriniais vizualinių menų kompoziciniais principais.
 • Turi valdymo ir organizavimo žinių ir taiko meno vadybos žinias praktiškai įgyvendindamas kūrybinius sumanymus.
 • Žino sveikatos ir saugos reikalavimus ir laikosi  jų, atlikdamas  menines veiklas.
 • Geba rinkti vaizdinę ir rašytinę medžiagą, ją vertinti, analizuoti ir apibendrinti surinktą informaciją, spręsdamas konkrečias teatro meno kūrybos problemas.
 • Geba atpažinti, įvardinti ir apibūdinti aktualią teatro meno problemą ir formuluoti problemos pagrindu atlikto tyrimo išvadas.
 • Geba analizuoti scenos meno kūrinio struktūrą ir suvokia režisūrinio, vizualinio bei muzikinio sprendimo ypatumus.
 • Išmano ir valdo teatro meno kūrimo būdus, įvairias technines, organizacines ir metodines priemones ir kūrybiškai juos taiko meninėje veikloje, parengdamas teatro meno kūrinį.
 • Geba pristatyti teatro meno kūrinį viešumoje.
 • Geba parengti asmeninį kūrybinių darbų aplanką.
 • Geba komunikuoti su scenos meno ir kitų meno krypčių specialistais žodine ir rašytine forma gimtąja bei užsienio kalba spręsdamas profesinės veiklos uždavinius ir laikydamasis etikos principų.
 • Geba dirbti komandoje, prisiimdamas atsakomybę už savo ir komandos veiklos kokybę.
 • Geba savarankiškai spręsti problemas, planuoti savo veiklą ir laikytis nustatytų terminų.
 • Motyvuotai ir kritiškai vertindamas savo profesinę veiklą, suvokdamas mokymosi visą gyvenimą svarbą, savarankiškai mokosi ir tobulėja, atsižvelgdamas į visuomenės ir kultūros poreikius.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas, baigęs Vaidybos studijų programą ir įgijęs menų profesinio bakalauro laipsnį, įgytus gebėjimus ir žinias gali taikyti:

 • dirbdamas valstybinėse ir privačiose teatro trupėse;
 • dirbdamas aktorių atrankos agentūrose, reklamos gamybos agentūrose;
 • dirbdamas televizijoje ir kine; dirbdamas renginių organizavimo agentūrose; užsiimdamas edukacine, kultūrine ir socialine projektine veikla (vykdyti projektus);
 • įsteigti ir vadovauti teatro kolektyvui.

Vaidybos studijų programos absolventai turi galimybę siekti magistro laipsnio Lietuvos ar užsienio universitetuose aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka. 

Socialiniai partneriai

Tarptautiniai partneriai

 • Janáček Academy of Music and Performing Arts (Čekija)
 • Real Escuela Superior de Arte Dramatico (RESAD) (Ispanija)
 • Krzysztof Kieślowski Film School (Lenkija)
 • KASK Conversatorium Howest (Belgija)
 • Academy of Performing Arts in Bratislava (Slovakija)
 • Escola Superior de Musica e Artes do Espetaculo, Politecnico do Porto (Portugalija)
 • Stockholm University of the Arts (Švedija)

2023 m. studijų kaina

Įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf), studijos kolegijoje yra mokamos. Įmoka už studijas turi būti sumokama iki kiekvieno semestro (rudens ir pavasario) pirmos dienos (atitinkamai iki rugsėjo 1 d. ir iki vasario 1 d.) į Kolegijos sąskaitą Nr. LT197044060001209540, esančią AB SEB (banko kodas 70440). Išimtis taikoma įmokai už pirmojo semestro studijas, kurią studentas privalo sumokėti per 7 kalendorines dienas nuo Studijų sutarties pasirašymo dienos.

  Studijų forma
Nuolatinės studijos Nuolatinės studijos* Ištęstinės studijos Ištęstinės studijos*
Programos kodas Studijų programa Vieno studijų semestro kaina
6531PX003 Mados dizainas 2057 EUR 2307 EUR 1371 EUR 1621 EUR
   
6531PX002 Interjero dizainas 2057 EUR 2307 EUR 1371 EUR 1621 EUR
   
6531PX006 Taikomoji fotografija 2057 EUR 2307 EUR 1371 EUR 1621 EUR
6531PX004 Grafinių komunikacijų dizainas 2057 EUR 2307 EUR 1371 EUR 1621 EUR
6531PX005 Proceso ir paslaugų dizainas nevykdoma nevykdoma nevykdoma
6531PX007 Vaidyba 2057 EUR 2307 EUR nevykdoma
  * Kaina ne Europos Sąjungos piliečiams    

Studentai, studijuojantys pagal individualų studijų planą, už studijas moka pagal pasirinktų dalykų studijų kreditų skaičių semestre. Individualaus studijų plano vieno dalyko kaina skaičiuojama atsižvelgiant į dalyko apimtį ECTS kreditais, 1 ECTS kredito kainą ir Studijų sutartyje nurodytą studijų kainą.

Kilo klausimų?

Parašykite mums