fbpx

Paieška


Taikomoji fotografija

Taikomosios fotografijos nuolatinės studijos trunka 3 metus, kurių metu studentai paruošiami kurti originalų ir kokybišką fotografinį turinį, atitinkantį šiuolaikinės rinkos reikalavimus.

Ši specialybė išsiskiria tuo, kad studijų metu yra gilinamasi į skirtingų fotografinių žanrų kūrimo taisykles. Mokomasi tikslingai pasirinkti reikalingą fotografinę bei apšvietimo techniką, dirbant portretinės, reportažinės, mados, reklaminės, audiovizualinės ir architektūrinės fotografijos srityse. Gilinamasi į atskirų žanrų specifiką, mokomasi rasti optimaliausius sprendimus, reikalingus fotografiniam turiniui išpildyti. Skatinant studentų kūrybiškumą, mokoma atliepti užsakovo lūkesčius, išsaugojant savo unikalų stilių ir kūrybinį braižą. Gaudami teorines žinias, studentai mokosi jas pritaikyti praktiškai. Siekiama, kad būsimi taikomosios fotografijos profesionalai mokėtų kurti ne tik individualiai, bet ir gebėtų dirbti komandoje.

Taikomosios fotografijos studentai nuolat dalyvauja kūrybinėse dirbtuvėse, parodose ir konkursuose. Stebėdami šiuolaikinės rinkos tendencijas, studentai įgyja poreikį tobulėti kartu su nuolat kintančiomis technologijomis.

Taikomosios fotografijos katedra aktyvi ir kūrybinga, išleidusi jau dešimt profesionalių fotografų laidas,  galinti pasiūlyti ne tik geras sąlygas mokytis fotografijos, bet ir kūrybingus dėstytojus. Profesionalūs fotografai ir menininkai, dėstantys Vilniaus dizaino kolegijoje, ne tik ugdo novatorišką fotografijos suvokimą, bet ir, remdamiesi profesionalia patirtimi, atskleidžia visus techninius fotografijos meno subtilumus. Studijų metu fotografijos paslaptis atvers nuolatos kuriantys aktyvūs fotografai, menininkai ir patirtimi galintys pasigirti teoretikai: Dovilė Dagienė, Aurelija Maknytė, Audrius Solominas, Jogailė Butrimaitė, Lina Pilibavičiūtė, Giedrė Jokubauskaitė, Julijus Balčikonis, Adas Vasiliauskas, Olga Posaškova, Artūras Jendovickis, Jonas Lenkutis, Dalija Kaukėnaitė ir kiti.

Programos tikslas

Taikomosios fotografijos studijų programos tikslas – Parengti profesionalius taikomosios fotografijos specialistus:

 • Gebančius turimas žinias ir įgūdžius kūrybiškai taikyti profesinėje veikloje;
 • Gebančius vykdyti savo srities meninės veiklos tyrimus, grindžiančius taikomosios fotografijos projekto tikslingumą bei vertę;
 • Gebančius prisitaikyti prie sparčiai kintančių skaitmeninių ir medijų technologijų kaitos, nuolat plėtojančius savarankiško mokymosi įgūdžius.
 • Gebančius taikyti verslumo įgūdžius profesinėje veikloje;
 • Gebančius teikti profesionalias taikomosios fotografijos paslaugas, kaip laisvai samdomi medijų meno profesionalai arba patys įsteigdami įmonę ir kurdami darbo vietas: Lietuvos ir užsienio fotostudijose, reklamos agentūrose, spaudos ir elektroninėje žiniasklaidoje, naujosiose medijose, televizijos, kino ir kitose audiovizualinės kūrybos industrijose, taip pat projektinėje meninėje veikloje, bei kitose panašiose veiklose.

Studijų turinys

 1. Nuolatinė studijų forma (3 metai), 180 ECTS. Studijos vykdomos lietuvių kalba.
 2. Ištęstinė studijų forma (4 metai), 180 ECTS.

Nepriklausomai nuo studijų formos, reikalavimai studijų programai yra tokie patys, o įgytas kvalifikacinis laipsnis yra lygiavertis. Studijų programa vykdoma lietuvių kalba. Baigusiam studijas asmeniui suteikiamas menų profesinio bakalauro laipsnis.

Studijų programos dalykai:

 • Bendrieji koleginiai studijų dalykai, kitos krypties studijų dalykai: Įvadas į meno istoriją; Projektų pristatymo pagrindai; Verslo vadybos pagrindai; Intelektinės nuosavybės teisė; Verslumo pagrindai/ Tarpkultūrinė komunikacija; Meno filosofija/ Kūrybos psichologija; Grafinis dizainas; Akademinis rašymas.
 • Studijų krypties dalykai: Specialybinė užsienio kalba; Kompozicijos ir spalvotyros pagrindai; Apšvietimas fotografijoje; Fotografijos technika, procesai ir teorija; Skaitmeninės technologijos ir raiška; Piešimas; Fotografijos istorija; Portretinė fotografija; Reportažinė fotografija; Vizualinė komunikacija; Fotografijų redagavimas; Reklamos teorija ir praktika; Reklaminė fotografija; Audiovizualinė raiška; Architektūros fotografija; Mados fotografija; Medijų etika; Fotografijos projektų vadyba; Medijų dizainas; Kūrybinis projektas; Savireklama ir viešieji ryšiai; Mokomoji kūrybinė praktika; Specialybės įgūdžių lavinimo praktika; Individualių studijų praktika; Priešdiplominė praktika, Baigiamasis darbas.

Studijų rezultatai

Studijų metu įgyjamos žinios ir išugdomi gebėjimai grindžiami numatomais studijų programos rezultatais. Studijas baigę absolventai:

 • Suvokia meno ir fotografijos istorinės raidos kontekstus, geba taisyklingai vartoti sąvokas ir terminus, išmano apie šiuolaikines tendencijas, suvokia inovacijų naudojimo svarbą, žino skirtingų fotografijos žanrų kūrimo metodikas, geba jas taikyti fotografinio ir kitų medijų turinio kūrime.
 • Geba kūrybiškai taikyti žinias, tikslingai pasirinkdamas fotografinius ir audiovizualinius raiškos būdus. Geba profesionaliai naudoti senąsias ir naująsias skaitmenines bei analogines technologijas ir įrangą profesinėje veikloje, praktiškai įgyvendindamas kūrybinius sumanymus.
 • Orientuojasi šiandieninės rinkos sąlygose ir poreikiuose. Turi kūrybinio verslumo žinių, jas taiko, praktiškai įgyvendindamas kūrybines strategijas, geba organizuoti ir valdyti kuriamą medijų projektą.
 • Žino sveikatos ir saugos reikalavimus ir laikosi jų praktinėje veikloje.
 • Geba atlikti kūrybinį tyrimą medijų srityje, moka surinkti ir susisteminti duomenis, geba išanalizuoti ir apibendrinti surinktą informaciją bei padaryti argumentuotas išvadas, tuo remiantis, pagrįsti atliekamus fotografinius ir audiovizualinius projektus.
 • Geba tikslingai pasirinkti analogus ir inspiracijos šaltinius, atitinkančius tendencijas ir padėsiančius priimti inovacinius sprendimus profesinėje veikloje.
 • Turi specialių žinių apie analoginės ir skaitmeninės fotografijos techniką ir procesus, bei jų pritaikomumą, išmano  kompozicinės raiškos būdus ir priemones, žino apie spartų skaitmeninių technologijų kitimą ir moka prisitaikyti prie naujų technologijų. Turimas žinias geba taikyti, kuriant fotografinį ir/ar audiovizualinį produktą.
 • Išmanydami kūrybinio projekto įgyvendinimo etapus, geba sukurti ir generuoti kūrybinę projekto idėją ir profesionaliai išpildyti fotografinį ir/ar audiovizualinį turinį.
 • Atsižvelgdamas į skirtingų fotografinių žanrų ypatumus, geba prasmingai pasirinkti naujausius technologinius sprendimus ir projektui tinkamiausią mediją. Geba suburti žmogiškuosius išteklius, organizuoti komandinį ir asmeninį darbą vykdomo projekto metu.
 • Geba parengti asmeninį kūrybinį darbų aplanką (portfolio) ir viešai pristatyti savo kūrybines idėjas.
 • Geba kritiškai mąstyti, profesionaliai spręsti iškilusias problemas, komunikuoti su kolegomis, užsakovais ir kitų sričių specialistais žodine ir rašytine forma, gimtąja bei užsienio kalba.
 • Geba organizuoti darbo procesą, planuodamas savo ir visos komandos veiklą, pasirinkti kitų sričių specialistus, bendram kūrybiniam projektui vykdyti ir prisiimti atsakomybę už komandos veiklos kokybę. Geba tikslingai pasirinkti vizualines raiškos priemones, vadovautis intelektinės nuosavybės, autorių teisių normomis bei profesine etika.
 • Išsiugdo savivertės kriterijus, kritišką mąstymą, kūrėjo atsakomybę ir gebėjimą toliau savarankiškai mokytis visą gyvenimą.
 • Atsakingai vertina savo kūrybos rezultatus, suvokia moralinę atsakomybę viešojoje erdvėje platindami savo kūrybą, bei fotografinio turinio poveikį visuomenei, kultūrinei bei ekonominei aplinkai.

Studentų dalyvavimas konkursuose, įvairiuose renginiuose, parodose

 • 2022 m. VILNIUS TECH bibliotekoje studentės Mortos Davidavičienės bakalaurinio darbo kūrybinio projekto „Iš miesto į kaimą: fotopasakojimas apie kaimo naujakurių patirtis“ paroda;
 • 2022 Zarasų krašto muziejuje studento Armando Knezio bakalaurinio darbo kūrybinio projekto inspiruota paroda „Arūnas Gelažninkas – vienišių klasės čempionas“;
 • 2021-2022m. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre studento Luko Varanausko personalinė fotografijų paroda ,,Aktorių portretai“;
 • Druskininkų švietimo centre Justino Kygos personalinė paroda ,,Druskininkų Metamorfozės“
 • Festivalyje „KAUNAS PHOTO’’, 2021 m. studentės Elenos Krukonytės bakalaurinio darbo kūrybinio projekto ,,Ankstyvoji Z kartos portretas“ paroda;
 • 2021 m. „Kačių kavinė“ Vilniuje studentės Saulutės Palivonaitės bakalaurinio darbo kūrybinio projekto „Tu mano Katė – Aš tavo Žmogus“ paroda;
 • Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos Parko padalinyje 2021 m. studentės Elenos Krukonytės kūrybos pristatymas – paroda ,,Žmogaus santykis su laiku, aplinka ir savimi per fotografiją“:

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai, baigę Taikomosios fotografijos studijų programą ir įgiję menų profesinio bakalauro laipsnį, įgytas žinias ir įgūdžius gali taikyti: vykdydami individualią kūrybinę – praktinę, projektinę veiklą bei profesionaliai pristatyti savo kūrybą, dalyvaujant dizaino konkursuose ir parodose; teikdami įvairias fotografavimo bei video kūrimo paslaugas Lietuvos ir užsienio fotostudijose, reklamos agentūrose, spaudos ir elektroninėje žiniasklaidoje, televizijoje, kino pramonėje ir kitose audiovizualinės kūrybos srityse.

Taikomosios fotografijos studijų programos absolventai turi galimybę siekti magistro laipsnio Lietuvos ar užsienio universitetuose aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka.

Materialinė bazė

Vilniaus dizaino kolegijoje yra įrengtos keturios fotostudijos, kuriose taikomosios fotografijos studentai išmoksta naudotis analogine ir skaitmenine fototechnika, susipažįsta su apšvietimo fototechnikos bei šviesos valdymo galimybėmis. Čia sukaupta visa fotografavimui reikalinga įranga: studijinės blykstės, infraraudonųjų spindulių paleidikliai, reflektoriniai skėčiai, šviesos sklaidymo dėžės, reflektoriai (tarp jų – nukreipiantysis reflektorius su akytu filtru, „Beauty dish“, „Octabox“, „Sripbox“, ), atšvaitai, fono pakabinimo sistemos, Canon, Nikon, Sony sisteminiai ir veidrodiniai fotoaparatai, vidutinio formato Mamiya RZ67proII juostinio fotoaparato komplektas, šviesos impulso matuokliai, trikojai, juostelių skeneris. Filmavimui skirta įranga: bėgeliai „Cam slider” 1.20 cm, trikojis Manfrotto 190Xprob su video galva MVH502AH, mechaninis judesio stabilizatorius Glidecam HD 2000 ir elektroninis judesio stabilizatorius Zhiyun-Tech  WEEBILL -S, monopodas Manfrotto MVH 500A su galva MVH500A. Filmavimui skirtos šviesos: 650W Arri bei Godox ir Fomei LED šviestuvai. Fonas „green screen“. Studentai taip pat gali naudotis fotolaboratorija. Čia sukaupta visa reikalinga įranga ir kitos priemonės, norint išsiryškinti juodai baltą fotografinę juostelę ir didintuvai, norint iš negatyvo atsispausdint nuotrauką.

Pagal studijų programą studentai mokosi dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Illiustrator, Final Cut Pro.

Studijų programos socialiniai partneriai

 • Paramos ir labdaros fondas „Mamų unija”
 • modelių agentūra „Image group”
 • Vilniaus centrinė universalinė parduotuvė VCUP

Studijų programos tarptautiniai partneriai

 • LUCA School of Arts (Fac. Of Arts)
 • University of West Bohemia
 • Pallas University of Applied Sciences
 • Estonian Academy of Arts
 • Muthesius Academy of Fine Arts and Design
 • Royal Academy of Arts
 • MOME Moholy-Nagy University of Art and Design in Budapest
 • University of Social Sciences and Humanities – School of Form Poznan
 • IADE Institute of Visual Arts, Design and Marketing
 • EASD Antonio Failde Ourense
 • EASD Valencia
 •  

2024 m. studijų kaina

Įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf), studijos kolegijoje yra mokamos. Įmoka už studijas turi būti sumokama iki kiekvieno semestro (rudens ir pavasario) pirmos dienos (atitinkamai iki rugsėjo 1 d. ir iki vasario 1 d.) į Kolegijos sąskaitą Nr. LT197044060001209540, esančią AB SEB (banko kodas 70440). Išimtis taikoma įmokai už pirmojo semestro studijas, kurią studentas privalo sumokėti per 7 kalendorines dienas nuo Studijų sutarties pasirašymo dienos.

  Studijų forma
Nuolatinės studijos Nuolatinės studijos* Ištęstinės studijos Ištęstinės studijos*
Programos kodas Studijų programa Vieno studijų semestro kaina
6531PX003 Mados dizainas 2120 EUR 2370 EUR 1413 EUR 1663 EUR
   
6531PX002 Interjero dizainas 2120 EUR 2370 EUR 1413 EUR 1663 EUR
   
6531PX006 Taikomoji fotografija 2120 EUR 2370 EUR 1413 EUR 1663 EUR
6531PX004 Grafinių komunikacijų dizainas 2120 EUR 2370 EUR 1413 EUR 1663 EUR
6531PX005 Proceso ir paslaugų dizainas nevykdoma nevykdoma nevykdoma
6531PX007 Vaidyba nevykdoma nevykdoma nevykdoma
  * Kaina ne Europos Sąjungos piliečiams    

Studentai, studijuojantys pagal individualų studijų planą, už studijas moka pagal pasirinktų dalykų studijų kreditų skaičių semestre. Individualaus studijų plano vieno dalyko kaina skaičiuojama atsižvelgiant į dalyko apimtį ECTS kreditais, 1 ECTS kredito kainą ir Studijų sutartyje nurodytą studijų kainą.

Kilo klausimų?

Parašykite mums

X
© Photo by A. Jandovickis