Paieška


Vaidyba – unikali, teatro krypties studijų programa, orientuota į vizualųjį teatrą.

Vizualusis teatras – XX-XXI a. sankirtoje susiformavusi, išryškėjusi dramos teatro forma, jungianti dramos teatro patirtį su vaizduojamuoju menu. Vizualiajame teatre veiksmas scenoje kuriamas jungiant aktorių vaidybą, scenografiją, kostiumus, šviesas, muziką, tekstą, medijas į vientisą teatrinį, nuolat besikeičiantį vaizdą, siekiama vizualinėmis priemonėmis plėtoti spektaklio veiksmą. Aktoriaus išraiškos priemonės tokiame teatre remiasi judesiu: pantomima, akrobatika, šokiu, dainavimu, grojimu muzikiniu instrumentu ir t.t. Taip kuriama savita teatrinė vizuali kalba – meninė išraiška, kuriai dažniausiai nereikia vertimo – ji universali, peržiangianti šalių sienas, kultūrinius, kalbinius barjerus.

Vizualiniame teatre neatsisakoma ir žodžio, bet jam skiriamas ne pagrindinis vaidmuo. Kiek kitoks ir aktoriaus santykis vizualiajame teatre ir su sceniniu kostiumu, scenografija, medijomis, – tai irgi sceninio veiksmo dalyviai, savotiški aktoriaus „partneriai“, o jų įprasminimas scenoje – būtina aktorinės išraiškos dalis. Vizualiajame teatre dominuoja autorinis menas, asmeninė kūrybinė patirtis.

Toks teatras reikalauja ir kiek kitaip teatro kūrybai pasiruošusių aktorių. Labai svarbu aktoriui fizinis pasirengimas: pantomimos, akrobatikos, šokio, žongliravimo įgūdžiai, scenos kalbos žinios, gebėjimai įvairiais teatrinės išraiškos būdais kurti vaidmenį, muzikiniai duomenys, pažintis su vaizduojamuoju menu, medijomis ir mokėjimas juos kūrybiškai pasitelkti sceninio veiksmo metu.

Programos tikslas

Vaidybos studijų programos tikslas – parengti profesionalaus vizualiojo teatro aktorius, gebančius:

 • kūrybiškai taikyti įgytas žinias bei aktorinės technikos ir sceninio veiksmo kūrimo pagrindus įvairiose scenos meno žanruose, dirbant individualiai bei kolektyve;
 • vykdyti savo srities meninės veiklos tyrimus, motyvuojančius sceninio projekto tikslingumą bei vertę;
 • išmanančius spektaklio ir parateatrinių renginių kūrimo specifiką bei gebančius vykdyti aktorines užduotis, realizuojant režisūrinį spektaklio arba renginio sumanymą;
 • bendrauti su teatralais bei kitų sričių meno specialistais, diegiant kūrybines teatrinio meno inovacijas ir gebančius priimti atsakomybę už savo profesinę kūrybinę veiklą, nuolat plėtojant savarankiško mokymosi, kritiško ir kūrybiško mąstymo bei verslumo įgūdžius.

Studijų turinys


Nuolatinė studijų forma (3 metai), 180 ECTS. Studijos vykdomos lietuvių kalba.

Nepriklausomai nuo studijų formos, reikalavimai studijų programai yra tokie patys, o įgytas kvalifikacinis laipsnis yra lygiavertis.

Programos studijų plano dalykai:

 • Bendrieji koleginiai studijų dalykai, kitos krypties studijų dalykai, papildomos praktikos: Tarpkultūrinė komunikacija/Verslumo pagrindai; Verslo vadybos pagrindai; Kalbos kultūra; Individualių studijų praktika.
 • Studijų krypties dalykai: Teatro ir dramaturgijos istorija; Specialybinė užsienio kalba; Vaidyba (I-V dalys); Sceninis judesys (I-V dalys – akrobatika, pantomima, sceniniai kovos menai); Dainavimas (I-III dalys); Šokis (I-V dalys); Sceninė kalba (I-II dalys); Lietuvos teatro ir dramaturgijos istorija; Teatrinio grimo pagrindai; Vizualinė raiška teatre (I-III dalys); Vaidyba prieš kamerą; Režisūrinė scenos kompozicija; Specialybės praktika; Naratyvo režisūros praktika/Scenarijaus rašymo praktika; Priešdiplominė kūrybinė praktika; Baigiamasis darbas.

Studijų rezultatai

Vaidybos studijų programoje įgyjamos žinios ir išugdomi gebėjimai grindžiami numatomais studijų programos rezultatais. Studijas baigę absolventai:

 • Išmanys vaidmens kūrimo specifiką, vizualiojo teatro sceninės raiškos būdus, kuriuos gebės kūrybiškai taikyti kuriant vaidmenis.
 • Žinos pagrindinius teatro ir dramaturgijos raidos etapus ir įgytas žinias gebės tikslingai taikyti kūrybiniuose projektuose.
 • Gebės atlikti profesinės veiklos kultūrinius, meninius ir socialinius tyrimus, pagrindžiančius sceninio projekto vertę ir tikslingumą.
 • Gebės rinkti ir analizuoti kūrybiniam projektui reikalingą kultūrinio paveldo, meninę, literatūrinę, muzikinę, socialinės panaudos informaciją, atlikti meninį tyrimą, reikalingą įvairių žanrų teatriniams projektams.
 • Išmanys spektaklio kūrimo specifiką, suvoks ir gebės vykdyti aktorines užduotis atliekant vaidmenį bei suvokiant režisūrinį meninį spektaklio sumanymą.
 • Įvaldys ir kūrybiškai taikys vizualinės teatro raiškos priemonių teorines ir praktines žinias kuriant vaidmenis įvairiuose teatro žanruose ir formose, gebės tikslingai taikyti vizualiojo teatro komponentus kolektyviniuose ir individualiuose sceniniuose projektuose.
 • Gebės savo profesinėje veikloje bendrauti su teatro ir kitų sričių specialistais, sukurti grįžtamąjį ryšį su žiūrovais.
 • Gebės viešai pristatyti individualius ir kolektyvinius teatrinius projektus.
 • Įgytų žinių ir gebėjimų, reflektavimo įgūdžių pagrindu gebės toliau savarankiškai mokytis, plėsdamas savo kūrybinės idėjos konceptualizavimo ir interpretavimo bei galimybių ribas, siedamas jas su ugdomais verslumo įgūdžiais, atsižvelgdamas į visuomenės ir kultūros poreikius bei menininkui keliamus uždavinius.
 • Gebės savarankiškai mąstyti, viešai ir atsakingai vertinti savo profesinės veiklos rezultatų poveikį visuomenei, suvokdamas pozityvią kultūros ir meno funkciją dabarties visuomenės poreikių kontekste.

Profesinės veiklos galimybės


Absolventas, baigęs Vaidybos studijų programą ir įgijęs menų profesinio bakalauro laipsnį, įgytus gebėjimus ir žinias gali taikyti:

 • dirbdamas valstybinėse ir privačiose teatro trupėse;
 • dirbdamas aktorių atrankos agentūrose, reklamos gamybos agentūrose;
 • dirbdamas televizijoje ir kine; dirbdamas renginių organizavimo agentūrose; užsiimdamas edukacine, kultūrine ir socialine projektine veikla (vykdyti projektus);
 • įsteigti ir vadovauti teatro kolektyvui.

Vaidybos studijų programos absolventai turi galimybę siekti magistro laipsnio Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose.

2021 m. studijų kaina

Įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf), studijos kolegijoje yra mokamos. Įmoka už studijas turi būti sumokama iki kiekvieno semestro (rudens ir pavasario) pirmos dienos (atitinkamai iki rugsėjo 1 d. ir iki vasario 1 d.) į Kolegijos sąskaitą Nr. LT197044060001209540, esančią AB SEB (banko kodas 70440). Išimtis taikoma įmokai už pirmojo semestro studijas, kurią studentas privalo sumokėti per 7 kalendorines dienas nuo Studijų sutarties pasirašymo dienos.

  Studijų forma
Nuolatinės studijos Nuolatinės studijos* Ištęstinės studijos Ištęstinės studijos*
Programos kodas Studijų programa Vieno studijų semestro kaina
6531PX003 Mados dizainas (lietuvių kalba) 1888 EUR 2138 EUR 1258 EUR 1525 EUR
Mados dizainas (rusų kalba) nevykdoma
6531PX002 Interjero dizainas (lietuvių kalba) 1888 EUR 2138 EUR 1258 EUR 1525 EUR
Interjero dizainas (rusų kalba) nevykdoma
6531PX006 Taikomoji fotografija 1888 EUR 2138 EUR 1258 EUR 1525 EUR
6531PX004 Grafinių komunikacijų dizainas 1888 EUR 2138 EUR 1258 EUR 1525 EUR
6531PX005 Proceso ir paslaugų dizainas nevykdoma nevykdoma nevykdoma
6531PX007 Vaidyba 1888 EUR 2138 EUR nevykdoma
  * Kaina ne Europos Sąjungos piliečiams    

Studentai, studijuojantys pagal individualų studijų planą, už studijas moka pagal pasirinktų dalykų studijų kreditų skaičių semestre. Individualaus studijų plano vieno dalyko kaina skaičiuojama atsižvelgiant į dalyko apimtį ECTS kreditais, 1 ECTS kredito kainą ir Studijų sutartyje nurodytą studijų kainą.

Kilo klausimų?

Parašykite mums