Paieška


Proceso ir paslaugų dizainas

Proceso ir paslaugų dizainas apima paslaugos konteksto supratimą, vartotojo poreikių analizę, globalių ir lokalių socialinių bei technologinių tendencijų stebėjimą ir individualų ar komandinį kūrybinį dizaino procesą. Praktiškai taikant dizaino įrankius, sukuriamos naujos, unikalios paslaugos arba pagerinama esamų paslaugų kokybė. Galutinis proceso ir paslaugų dizaino produktas yra sklandus ir kokybiškas vartotojo patirimas visuose paslaugos teikimo etapuose.

Su paslaugų dizainu susiduriame komunikacijos, kultūros, kūrybinių industrijų, sveikatos, finansų, draudimo, turizmo, švietimo ir kitose srityse. Proceso ir paslaugų dizaino kūrimo procesas taip pat padeda paslaugų teikėjams suvokti ir tikslingai vystyti teikiamas paslaugas, suprasti įvairius vartojimo scenarijus, sukurti pridėtinę produkto vertę.

Ši dizaino kryptis yra tarpdisciplininė. Paslaugų dizaineriui svarbūs yra vizualizavimo, komunikavimo, analizės, antreprenerystės gebėjimai, iniciatyvumas, įvairių verslo aplinkų pažinimas. Jo veikloje sujungiamos socialinių ir humanitarinių mokslų žinios, meno ir dizaino metodai, inovacijų kūrimo principai.

Absolventai, baigę Proceso ir paslaugų dizaino studijų programą ir įgiję menų profesinio bakalauro laipsnį, gali: įgytas žinias ir įgūdžius taikyti savo individualioje kūrybinėje-praktinėje veikloje; vykdyti savo paties ar kitų inicijuotas projektines veiklas; veikti įvairiuose start-up‘uose; gali teikti dizaino paslaugas – rengti dizaino strategijas, projektuoti inovaciją ir/ar procesą ir/ar paslaugą įvairiose kūrybinių industrijų srityse (dizaino studijose, kūrybinės reklamos agentūrose, dizaino ir reklamos studijose bei kitose panašiose veiklos srityse); profesionaliai pristatyti savo kūrybą ir dalyvauti dizaino konkursuose ir parodose.

Proceso ir paslaugų dizaino studijų programos absolventai turi galimybę siekti magistro laipsnio Lietuvos ar užsienio universitetuose.

Kuriame kartu su: Kultūros naktis; AGATA; Digital Academy; Whats Next; Čiop Čiop; Komunikacija ir Konsultantai; Dizaino savaitės; Coffee Inn; Fazer Lietuva; Gelbėkit Vaikus; Lietuvos Geležinkeliai; MKIC (Mokslinės Komunikacijos ir Informacijos Centras); Vilniaus miesto savivaldybė; Lrt.lt.

Programos tikslas

Proceso ir paslaugų dizaino studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos kūrybinių paslaugų dizaino specialistą:

 • išmanantį darbui reikalingus dizaino, vizualinės raiškos principus, etapus, paremtus kultūros, meno bei dizaino istorinės raidos žiniomis, aktualijomis ir galimomis ateities vystymosi tendencijomis;
 • gebantį analizuoti ir reflektuoti lokalius ir globalius socialinius, kultūros, dizaino srities kontekstus ir reiškinius;
 • gebantį pagrįsti dizaino eksperimentus, rengti dizaino strategiją, projektuoti inovaciją ir/ar procesą ir/ar paslaugą;
 • gebantį įgalinti dizainą kaip įrankį įvairioms problemoms formuluoti ir spręsti;
 • gebantį organizuoti ir valdyti kūrybinį procesą dirbant nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste, dirbti tarpdisciplininėse komandose, taikyti antreprenerystės įgūdžius, atsižvelgiant į visuomenės poreikius bei prisiimantį atsakomybę už profesinės veiklos rezultatus;
 • gebantį komunikuoti ir įvertinti savo profesinės veiklos rezultatus, savarankiškai tobulėti.

Studijų turinys

Nuolatinė studijų forma (3 metai), 180 ECTS. Studijos vykdomos lietuvių kalba.

2018 m. studijų programos dalykai:

 • Bendrieji koleginiai studijų dalykai, kitos krypties studijų dalykai: Įvadas į meno istoriją; Projektų pristatymo pagrindai; Komunikacija; Verslo vadybos pagrindai; Projektinis rašymas ir finansų paieška; Intelektinės nuosavybės teisė; Antreprenerystė; Socialinių inovacijų vadyba; Ryšiai su visuomene; Verslumo pagrindai/Tarpkultūrinė komunikacija; Meno filosofija/Kūrėjo psichologija.
 • Studijų krypties dalykai: Kompozicija ir spalvotyra; Vizualinė raiška I; Dizaino metodai; Vizualinė raiška II; Kūrybinės industrijos; Specialybinė užsienio kalba; Grafinis dizainas; Kūrybinis rašymas ir naratyvo režisūros pagrindai; Dizaino istorija; Dizaino antropologija; Proceso ir paslaugų dizainas I; Į žmogų integruotas interakcijos dizainas; Proceso ir paslaugų dizainas II; Kūrybinių industrijų dizainas I; Mokomoji kūrybinė praktika; Kūrybinių industrijų dizainas II; Proceso ir paslaugų dizainas III; Specialybės įgūdžių lavinimo praktika; Kūrybinių industrijų dizainas III; Dizaino ir inovacijų vadyba; Globalių tendencijų analizė; Leidinių dizainas; Specialybinio rašymo praktika; Individualių studijų praktika; Priešdiplominė praktika; Baigiamasis darbas.

Studijų rezultatais grindžiamos Proceso ir paslaugų dizaino studijų programos mokymo ir mokymosi veiklos yra orientuotos į studento saviraišką, savarankišką mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą. Studijų procese diegiami inovatyvūs studijų organizavimo ir veiklos metodai, derinamos įvairios mokymo ir mokymosi formos (paskaitos, seminarai, praktiniai užsiėmimai, projektinis darbas, demonstravimas, diskusijos, komandinis darbas, individualus darbas, savarankiškas darbas, pristatomasis pokalbis, situacijos analizė, dokumentų, analogų, literatūros šaltinių analizė, refleksija). Studijos yra orientuojamos į bendravimo ir bendradarbiavimo, savarankiškos praktinės veiklos, komandinio darbo, kritinio ir kūrybinio mąstymo skatinimą.

Studijų rezultatai

Proceso ir paslaugų dizaino studijų programoje įgyjamos žinios ir išugdomi gebėjimai grindžiami numatomais studijų programos rezultatais. Studijas baigę absolventai:

 • Išmanys dizaino teoriją, tendencijas, principus, sąvokas, raišką ir praktiškai taikys šias žinias inovatyvių kūrybinių paslaugų kūrimui, gebės reflektuoti lokalius ir globalius socialinius, kultūros ir dizaino srities reiškinius.
 • Išmanys įvairias su būsima profesine veikla susijusias verslo aplinkas, gebės jose veikti, rengiant kūrybinių industrijų projektus.
 • Gebės rinkti ir analizuoti dizaino ir kitų sričių tyrimų duomenis konkrečioms ir kompleksinėms problemoms identifikuoti, spręsti. Gebės pagrįsti galimą tyrimo pridėtinę vertę, formuluoti tyrimo išvadas.
 • Gebės nustatyti dizaino sprendimo kontekstus, tikslinius paslaugos vartotojus bei įvertinti jų poreikius.
 • Gebės profesionaliai parengti tyrimo ataskaitą, vizualiai pristatančią tyrimo procesą, pateikiant ir įvertinant numatomus paslaugos scenarijus.
 • Gebės pagrįsti dizaino eksperimentus, rengti dizaino strategiją, projektuoti inovaciją ir/ar procesą ir/ar paslaugą, realizuoti visus rezultatams pasiekti reikalingus dizaino proceso etapus.
 • Suvoks kūrybinių projektų specifiką ir iššūkius, gebės jungti meną, kultūrą ir ekonomines veiklas, kuriant kūrybinio verslo idėjas, formuojant ir imantis lyderystės tarpdisciplininėse komandose.
 • Įgus analizuoti vizualios komunikacijos kontekstą ir naujausius reiškinius, kūrybiškai taikyti technologijas idėjų raiškai, darbo proceso turinio ar projektuojamos paslaugos komunikacijai.
 • Gebės tikslingai jungti įvairių disciplinų specialistus, kontekstus, užtikrinant sklandų bendradarbiavimą, imsis atsakomybės už savo ir/arba komandos veiklos kokybę, suvoks moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatus, tinkamai įvertins kuriamo produkto ar paslaugos kultūrinę, socialinę, ekonominę vertę.
 • Gebės komunikuoti, naudojant vizualų ir tekstinį naratyvą ir kitus komunikacijos įrankius, atsižvelgiant į organizacijos struktūrą ir jos darbo kultūros specifiką.
 • Gebės kritiškai, reflektyviai analizuoti savo veiklą, planuoti ilgalaikius ir trumpalaikius veiklos tikslus, jų strategiškai siekti atnaujinant savo žinias ir gebėjimus, savarankiškai priimti sprendimus. Suvoks dizaino veiklos kultūrinę, socialinę, ekonominę naudą ir poveikį.
 • Gebės originaliai, efektyviai ir atsakingai komunikuoti skirtingoms tikslinėms auditorijoms – verslo partneriams, klientams, visuomenei savo profesinę veiklą, pildyti savo darbų portfolio, atsižvelgiant į vietinį ir globalų kontekstą, raidos perspektyvas.

Studijų programos tarptautiniai partneriai

 • Escola d’ Art i Superior de Disseny de Castelló;
 • Universidad Francisco de Vitoria;
 • Escolar d’Art i Superior de Disseny Serra i Abella;
 • Escuela Superior de Diseno de Aragon;
 • Barreira Arte+Diseno.
 • Estonian Academy of Arts;
 • Tartu Art College.
 • ESEIG – Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão;
 • IADE – Instituto de Artes Visuais Design e Marketing;
 • ESAD Matosinhos School of Art and Design;
 • Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes
 • Polytechnic Institute of Braganca.
 • LISAA;
 • EVC – École de Communication Visuelle.
 • LUCA School of Arts, campus Sint-Lukas Brussel
 • University of West Bohemia
 • Bradford School of Arts and Media, Bradford College
 • Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest
 • Faculty of Design, Ljubljana
 • Fontys Academy for Creative Industries, Fontys University of Applied Sciences
 • Royal Academy of Art The Hague The Netherlands
 • ArtEZ Institute of the Arts, Academy of Art and Design

Praktikas atliekame:

 • Nieko Rimto
 • Not Perfect|Y&R
 • Robotikos mokykla
 • Milkagency, Lowe Age
 • Black Swan Brands
 • Dansu, Silencemedia
 • Socialus Marketingas
 • FumParFum
 • Ad Majesty
 • ArtBox
 • Loftas: Menų fabrikas

2019 m. studijų kaina

Įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf), studijos kolegijoje yra mokamos. Įmoka už studijas turi būti sumokama iki kiekvieno semestro (rudens ir pavasario) pirmos dienos (atitinkamai iki rugsėjo 1 d. ir iki vasario 1 d.) į Kolegijos sąskaitą Nr. LT197044060001209540, esančią AB SEB (banko kodas 70440). Išimtis taikoma įmokai už pirmojo semestro studijas, kurią studentas privalo sumokėti per 7 kalendorines dienas nuo Studijų sutarties pasirašymo dienos.

  Studijų forma
Nuolatinės studijos Nuolatinės studijos* Ištęstinės studijos Ištęstinės studijos
Programos kodas Studijų programa Vieno studijų semestro kaina
6531PX003 Mados dizainas (lietuvių kalba) 1390 EUR 1640 EUR 926 EUR 1193 EUR
Mados dizainas (rusų kalba) nevykdoma
6531PX002 Interjero dizainas (lietuvių kalba) 1390 EUR 1640 EUR 926 EUR 1193 EUR
Interjero dizainas (rusų kalba) nevykdoma
6531PX006 Taikomoji fotografija 1390 EUR 1640 EUR nevykdoma nevykdoma
6531PX004 Grafinių komunikacijų dizainas 1390 EUR 1640 EUR 926 EUR 1193 EUR
6531PX005 Proceso ir paslaugų dizainas nevykdoma nevykdoma nevykdoma
6531PX007 Vaidyba 1390 EUR 1640 EUR nevykdoma
  * Kaina ne Europos Sąjungos piliečiams    

Studentai, studijuojantys pagal individualų studijų planą, už studijas moka pagal pasirinktų dalykų studijų kreditų skaičių semestre. Individualaus studijų plano vieno dalyko kaina skaičiuojama atsižvelgiant į dalyko apimtį ECTS kreditais, 1 ECTS kredito kainą ir Studijų sutartyje nurodytą studijų kainą.

Kilo klausimų?

Parašykite mums