Paieška


Interjero dizainas

Interjero dizainerio profesionalumas išryškėja harmoningai atskleidus projektuojamos patalpos funkcionalumo problematiką ir originalius estetinius sprendimus. Ši specialybė savita tuo, kad būtina nuolat tobulinti profesinius įgūdžius ir ieškoti individualių kūrybinių sprendimų. Kuriami privačių ir visuomeninių patalpų interjerų projektai.

Vilniaus dizaino kolegija ruošia kvalifikuotus interjero dizaino specialistus, gebančius analizuoti rinkos paklausą ir orientuotis vartotojiškos kultūros poreikiuose. Būsimam interjero dizaineriui reikalingi ne tik geri teoriniai pagrindai, bet ir tvirti praktiniai profesiniai įgūdžiai. Mokomasi kurti, pristatyti ir įgyvendinti komandinius ir individualius projektus.

Programos tikslas

Interjero dizaino studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos interjero dizaino specialistus, gebančius: kūrybiškai pritaikyti estetinius, technologinius, istorinius, psichologinius bei socialinius principus, projektuojant įvairios paskirties erdves ir daiktinės aplinkos objektus; atlikti meninį bei socialinį tyrimus, pagrindžiančius projekto vertę ir tikslingumą; įvaldyti interjero ir daiktinės aplinkos projektų rengimo etapus bei jų specifiką; bendrauti ir bendradarbiauti su užsakovais, kitų sričių specialistais, diegiant kūrybines interjero dizaino inovacijas; vadovautis mokymosi visa gyvenimą principu, plėtojant verslumo įgūdžius, atsakingai vykdant ir vertinant savo kūrybinę veiklą.

Studijų turinys

 1. Nuolatinė studijų forma (3 metai), 180 ECTS, yra galimybė rinktis studijas lietuvių arba rusų kalba.
 2. Ištęstinė studijų forma (4 metai), 180 ECTS, studijos vykdomos lietuvių kalba.
 3. Jungtinė Interjero dizaino studijų programa, dėstoma anglų kalba.

Nepriklausomai nuo studijų formos, reikalavimai studijų programai yra tokie patys, o įgytas kvalifikacinis laipsnis yra lygiavertis.

Studijų metu studentas įgis teorinių bei specialybės praktikos žinių bei įgūdžių, įsisavins įvairias technologijas, gebės kūrybingai, savarankiškai bei iniciatyviai dirbti, integruoti gebėjimus į bendrą profesinę visumą.

Studijų programos dalykai:

 • Bendrieji koleginiai studijų dalykai, kitos krypties studijų dalykai: Įvadas į meno istoriją; Projektų pristatymo pagrindai; Verslo vadybos pagrindai; Fotografijos pagrindai; Intelektinės nuosavybės teisė; Tarpkultūrinė komunikacija/Verslumo pagrindai; Meno filosofija/Kūrybos psichologija; Leidinių dizainas.
 • Studijų krypties dalykai: Specialybinė užsienio kalba (anglų k.); Kompozicijos ir spalvotyros pagrindai; Informacinės technologijos; Architektūrinė grafika; Tvarumo estetika; Piešimas; Interjero istorija; Interjero apdailinės medžiagos; Projektavimo pagrindai; Kompiuterinis projektavimas; Trimatė kompozicija ir erdvinis modeliavimas; Konstrukcinė architektūra; Interjero projektavimo pagrindai; Interjero projektavimas; Apšvietimo dizainas; Daiktinės aplinkos elementai; Rekonstrukcija ir konversija; Akademinis rašymas; Mokomoji kūrybinė praktika; Specialybės įgūdžių lavinimo praktika; Individualių studijų praktika; Priešdiplominė praktika; Baigiamasis darbas.

Studijų rezultatai

Studijų metu įgyjamos žinios ir išugdomi gebėjimai, grindžiami numatomais studijų programos rezultatais. Studijas baigę absolventai:

 • Išmanys vizualinės raiškos priemones ir būdus, interjero ir jo daiktinės aplinkos elementų projektavime taikomas metodikas ir technologijas. Turės žinių apie saugą bei architektūrinius reikalavimus, interjero apdailos medžiagų savybes ir paskirtį. Turimas žinias gebės kūrybiškai ir tikslingai taikyti, rengiant interjero dizaino projektus, projektuojant interjero erdves bei daiktinės aplinkos elementus, bendradarbiaujant su kolegomis, rangovais bei užsakovais.
 • Žinos ir supras istorinį meno, dizaino kontekstą ir raidą, šiuolaikines interjero dizaino tendencijas. Turės žinių apie psichologinius ir socialinius aspektus, taikomus projektuojant įvairias erdves. Turimas žinias gebės taikyti, kuriant interjero dizaino koncepcijas bei projektuojant erdves ar interjero daiktinės aplinkos elementus.
 • Turės žinių apie intelektinės nuosavybės, autorių teisių apsaugą, verslo vadybą. Gebės žinias taikyti profesinėje veikloje, dirbamas tarpdisciplininiuose projektuose bei bendradarbiaudamas su partneriais, užsakovais ir rangovais.
 • Gebės rinkti, analizuoti, sisteminti taikomojo pobūdžio technologinius duomenis, daryti išvadas ir jomis remtis, projektuojant erdves ar interjero daiktinės aplinkos elementus, vykdant ir įgyvendinant užsakymus.
 • Gebės rinkti ir analizuoti kūrybiniam projektui reikalingą meninę, istorinę, kultūrinio konteksto, socialinės panaudos informaciją, atlikti meninį tyrimą, reikalingą interjero koncepcijai generuoti, įvairios paskirties erdvėms projektuoti.
 • Gebės tikslingai pasirinkti vizualinės raiškos priemones ir būdus, projektavimo metodikas ir technologijas. Valdys dvimatės ir trimatės grafikos vizualizavimo programas, turės piešimo, eskizavimo, komponavimo, braižybos įgūdžius. Gebės parinkti tinkamas interjero apdailines medžiagas, vadovaudamasis ekologijos bei ekonominiais principais.
 • Motyvuotai pasirinkdamas optimalius sprendimo būdus, realizavimo priemones bei siekdamas atskleisti kūrybinę meninę koncepciją, estetiką, funkcionalumą bei techninį išbaigtumą, gebės projektuoti interjero erdves ir interjero daiktinės aplinkos elementus.
 • Suvokdamas istorinį ir šiuolaikinį interjero dizaino kontekstą, socialinį, kultūrinį, ekonominį kontekstus, funkcionalumą ir technologines galimybes, galės generuoti interjero dizaino ar jo elementų idėjines koncepcijas bei siūlymus.
 • Gebės kritiškai mąstyti, bendrauti su meno ir kitų sričių specialistais tarpkultūriniame kontekste, profesionaliai spręsti iškilusias problemas, komunikuoti su užsakovais, kolegomis, auditorija,vadovaujantis profesine etika ir atsakomybe, pristatyti idėją, projekto koncepciją.
 • Gebės argumentuotai pasirinkti vizualines raiškos priemones, vadovautis intelektinės nuosavybės, autorių teisių normomis, orientuosis šiandieninės rinkos sąlygomis. Gebės perteikti projektavimo žinias, organizuoti darbo procesą, planuoti savo ir visos komandos veiklą, pasirinkti specialistus bendram kūrybiniam projektui vykdyti ir prisiimti atsakomybę už savo ir komandos veiklos kokybę.

Išsiugdys savarankišką mąstymą, kūrėjo atsakomybę ir gebėjimą toliau savarankiškai mokytis. Pasitelkdamas įgytas žinias ir įgūdžius, gebės reflektuoti, profesionaliai planuoti savo veiklą. Atsižvelgiant į ekonomikos, visuomenės ir kultūros poreikius bei interjero dizaino specialistui keliamus reikalavimus, atsakingai vertinti savo kūrybos rezultatus, suvoks įsipareigojimus prieš užsakovą, rangovą ir partnerius.

Studentų pasiekimai

 • Nuo 2015 metų studentai dalyvauja Vilniaus šviesų festivalyje „ BEEPOSITIVE”.
 • 2014 metų Jaunojo dizainerio apdovanojimas – „ Metų paletė”, skirtas VDK absolventui Šarūnui Dovydaičiui už kursinį projektą – „Laba Diena” drabužių parduotuvės interjero projektas”.
 • 2012 metų Jaunojo dizainerio apdovanojimas – „Metų paletė” skirta VDK absolventei Linai Mikoliūnaitei, už diplominio darbo projektą – „Menų inkubatoriaus interjero projektas”.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai, baigę Interjero dizaino studijų programą ir įgiję menų profesinio bakalauro laipsnį, įgytas žinias ir įgūdžius gali taikyti individualioje kūrybinėje praktinėje, projektinėje veikloje bei gali teikti įvairias interjero, daiktinės aplinkos projektavimo paslaugas dizaino studijose, baldų ir aksesuarų salonuose, architektų biuruose, prekybos tinkluose ir gamybos įmonėse bei kitose panašiose veiklos srityse.

Interjero dizaino studijų programos absolventai turi galimybę siekti magistro laipsnio Lietuvos ar užsienio universitetuose.

Studijų programos socialiniai partneriai

 • VšĮ „ Kūrybinės dirbtuvės beepart“
 • UAB „ Merko statyba“
 • „Loft Town“
 • UAB „Oslo namai“
 • UAB „Dubingiai“
 • UAB „ Universali arena” (Siemens arena)
 • UAB „Inekstra“

Studijų programos tarptautiniai partneriai

 • Ispanija: Escola d’Art I Superiorde Dissenyde Castello, Universida d’Francis code Vitoria, Bareira Arte+Diseno, Escuela Superiorde Diseñode Aragón
 • Belgija: Hoge schoolvoorwetenschap& Kunst-Campus Sint-Lukas Brussel, Thomas More Mechelen
 • Estija: Estonian Academy of Arts, Tartu Art College (baldų dizainas ir restauravimas),
 • Turkija: Mimar Sinan Fine Arts Univers, Duzce University
 • Portugalija: ESAD, Matosinhos School of Art andDesign, UniversidadedeBeiraInterior, ESEIG – Escola Superiorde Estudos Industriais e de Gestão (pramoninis dizainas)
 • Danija: VIA University College (architekūra)
 • Latvija: University College of Economics and Culture, Rezeknes Augstskolas, University of Latvia
 • Belgija: Lessius Mechelen University College Design & Technology Department,
 • Prancūzija: ESAD Valenciennes School of Art and Design, LISAA
 • Italija: Politecnicodi Milano
 • Didžioji Britanija: Bradford College

2021 m. studijų kaina

Įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf), studijos kolegijoje yra mokamos. Įmoka už studijas turi būti sumokama iki kiekvieno semestro (rudens ir pavasario) pirmos dienos (atitinkamai iki rugsėjo 1 d. ir iki vasario 1 d.) į Kolegijos sąskaitą Nr. LT197044060001209540, esančią AB SEB (banko kodas 70440). Išimtis taikoma įmokai už pirmojo semestro studijas, kurią studentas privalo sumokėti per 7 kalendorines dienas nuo Studijų sutarties pasirašymo dienos.

  Studijų forma
Nuolatinės studijos Nuolatinės studijos* Ištęstinės studijos Ištęstinės studijos*
Programos kodas Studijų programa Vieno studijų semestro kaina
6531PX003 Mados dizainas (lietuvių kalba) 1888 EUR 2138 EUR 1258 EUR 1525 EUR
Mados dizainas (rusų kalba) nevykdoma
6531PX002 Interjero dizainas (lietuvių kalba) 1888 EUR 2138 EUR 1258 EUR 1525 EUR
Interjero dizainas (rusų kalba) nevykdoma
6531PX006 Taikomoji fotografija 1888 EUR 2138 EUR 1258 EUR 1525 EUR
6531PX004 Grafinių komunikacijų dizainas 1888 EUR 2138 EUR 1258 EUR 1525 EUR
6531PX005 Proceso ir paslaugų dizainas nevykdoma nevykdoma nevykdoma
6531PX007 Vaidyba 1888 EUR 2138 EUR nevykdoma
  * Kaina ne Europos Sąjungos piliečiams    

Studentai, studijuojantys pagal individualų studijų planą, už studijas moka pagal pasirinktų dalykų studijų kreditų skaičių semestre. Individualaus studijų plano vieno dalyko kaina skaičiuojama atsižvelgiant į dalyko apimtį ECTS kreditais, 1 ECTS kredito kainą ir Studijų sutartyje nurodytą studijų kainą.

Kilo klausimų?

Parašykite mums