Paieška


Pretenduoti į studijų vietas Vilniaus dizaino kolegijoje galite dviem būdais:

 1. Tiesioginio priėmimo būdu –  pretenduojant į valstybės nefinansuojamą studijų vietą (VNF)
 2. Per LAMA BPO sistemą  – pretenduojant į valstybės biudžeto lėšomis apmokamą studijų vietą (VNF/ST – t.y. vietą su stipendija, kuri pilnai padengia studijų kainą) ir į VNF studijų vietą ( galima pretenduoti į kelias studijų vietas vienu stojamuoju egzaminu).
Vidurinio išsilavinimo įgijimo metai Minimalūs reikalavimai stojantiems į valstybės finansuojamas vietas (VNF/ST) Minimalūs reikalavimai stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas (VNF) Minimalus konkursinis balas
Iki 2014 m. įskaitytinai, taip pat asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligų Minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas Minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas nėra
2015 lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas;
užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) brandos egzaminas ne žemesniu nei B1 lygiu .
lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas; 0,8
2016 lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas;
užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinis brandos egzaminas ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.
1,2
2017 1,6
2018 Bent vienas valstybinis brandos egzaminas, stojantiems į aukštąsias mokyklas nuo 2018 metų (LR mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 1 dalis) 2
2019 ir 2020 Išlaikytų šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 25:
-lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas;
užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinis brandos egzaminas arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 6, iš šių privalomų mokytis dalykų:
1. lietuvių kalba ir literatūra;
2. gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
3. užsienio kalba;
4. matematika;
5. istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
6. biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
7. meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
8. bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
4,3
(netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR SA ministro ir LR ŠMM 2003-01-08 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“.)
2021 lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
stojančiojo laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą;Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 6, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti kolegijoje, iš šių privalomų mokytis dalykų:
1. lietuvių kalbos ir literatūros;
2. gimtosios kalbos (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
3. užsienio kalbos;
4. matematikos;
5. istorijos arba geografijos, arba integruoto istorijos ir geografijos kurso;
6. biologijos arba fizikos, arba chemijos, arba integruoto gamtos mokslų kurso;
7. meninio ugdymo srities dalyko arba technologijų programos krypties dalyko, arba integruoto menų ir technologijų kurso, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalyko;
8. bendrosios kūno kultūros arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalyko.
4,3
(netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR SA ministro ir LR ŠMM 2003-01-08 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“.)
2022 lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
stojančiojo laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą;Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 6, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti kolegijoje, iš šių privalomų mokytis dalykų:
1. lietuvių kalbos ir literatūros;
2. gimtosios kalbos (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
3. užsienio kalbos;
4. matematikos;
5. istorijos arba geografijos, arba integruoto istorijos ir geografijos kurso;
6. biologijos arba fizikos, arba chemijos, arba integruoto gamtos mokslų kurso;
7. meninio ugdymo srities dalyko arba technologijų programos krypties dalyko, arba integruoto menų ir technologijų kurso, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalyko;
8. bendrosios kūno kultūros arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalyko.
Bent vienas valstybinis brandos egzaminas, stojantiems į aukštąsias mokyklas nuo 2018 metų (LR mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 1 dalis) 4,3
(netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR SA ministro ir LR ŠMM 2003-01-08 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“.)

Priėmimo sąlygos 2022 metais

 

Pirmas variantas: VDK tiesioginis priėmimas (nuo 2023m. kovo 1 d.)

Nori stoti į Vilniaus dizaino kolegijos mokamas studijų vietas (t.y. nefinansuojamas valstybės – VNF)? 

Tuomet kviečiame dalyvauti TIESIOGINIAME priėmime, kurio žingsniai yra:

 1. Užsiregistruok stojamajam egzaminui el. paštu vdk@dizainokolegija.lt. Egzaminai vykdomi kiekvieną darbo dieną (nuo 2023 m. kovo mėn. 1 dienos):Registruojantis, laiške nurodomi šie stojančiojo duomenys:
  – vardas, pavardė
  – elektroninis paštas
  – kontaktinis telefono numeris
  – studijų programa bei forma (NL- nuolatinė ar IŠT – ištęstinė), į kurią ketinama stoti
  ar ketini stoti tiesioginiu ar nuotoliniu būdu ( toks pasirinkimas galimas tik dizaino krypties stojamąjam egzaminui)
  – pasirinkta stojamajam egzaminui data – tinkama bet kuri darbo diena (Atminkite, egzaminas trunka nuo 9:00val. iki 16:00val.)
 2. Gauk registracijos patvirtinimą (BŪTINA).
 3. Pasirinktą stojamiesiems egzaminams dieną atvyk į VDK (Kauno g. 34, Vilniuje) ir pristatyk reikalingus dokumentus.
 4. Išlaikyk stojamuosius egzaminus (privalomi), sužinok rezultatą per 7 kalendorines dienas ar greičiau.
 5. Sulauk patvirtinimo, kad esi priimtas (-a).
 6. Sudaryk studijų sutartį su Vilniaus dizaino kolegija.

Registracijai ar iškilus klausimams, skambink tel. 8650 45558 arba rašyk el. p. vdk@dizainokolegija.lt 
Antras variantas: Bendrasis LAMA BPO priėmimas (skelbiama nuo 2023 m. birželio 1 d.)

Nori stoti į Vilniaus dizaino kolegiją ir pretenduoti į valstybės biudžeto lėšomis apmokamą vietą (t.y. vietą su stipendija – VNF/ST)? Tuomet turi dalyvauti bendrajame LAMA BPO priėmime!

Nežinai, kokius veiksmus ir kada turi atlikti?

Siūlome susipažinti su LAMA BPO bendrojo priėmimo žingsniais:

 1. Užsiregistruok internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje (nuo birželio 1 d. www.lamabpo.lt)
 2. Gauk registracijos patvirtinimą ir vartotojo numerį el. paštu.
 3. Prisijunk LAMA BPO IS su gautu vartotojo numeriu ir savo sugalvotu slaptažodžiu, eilės tvarka užpildyk prašomą informaciją kiekvienoje skiltyje.
 4. Užpildyk prašymą – pasirink norimas VDK (ar kitų aukštųjų mokyklų) studijų programas prioritetų tvarka (!). Pirmesnį finansavimo šaltinį būtinai žymėk VNF/ST.
 5. Išlaikyk stojamuosius egzaminus (privalomi į menų studijas).
 6. Brandos atestato duomenys į sistemą įkeliami automatiškai iš Mokinių registro (jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2010 – 2021 m.). Pasitikrink, ar įkelti duomenys atitinka brandos atestato įrašus.
 7. Prisek brandos atestato ir jo priedo el. kopijas LAMA BPO IS skiltyje „Atestatas ir pažymos“ (jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2009 m. ir anksčiau).
 8. Skiltyje „Užpildytas prašymas“ pasitikrink savo konkursinį balą.
 9. Sulauk kvietimo studijuoti (kvietimai skelbiami LAMA BPO IS ir el. paštu).
 10. Atvyk ir sudaryk studijų sutartį su Vilniaus dizaino kolegija.

Skambinkite mums +37065045558 arba

parašykite